content_copy Vrácení zboží ve 14 denní lhůtě

 e-shop objednávky: +420 725 318 605

 e-shop objednávky: sambaby@sambaby.com

Vrácení zboží

V případě, že jste spotřebitel, máte dle zákona možnost zboží zakoupené na e-shopu vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů informovat o vrácení zboží a nejdéle do následujících 14 dní nám zboží doručit na stanovenou adresu nebo naší firemní prodejnu.

Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit také písemně a to odstoupením od smlouvy a zasláním zboží na naší adresu:

Sambaby, s.r.o, Těšínská 509/79, Slezská- Ostrava 710 00 nebo na pobočkách Sambaby, s.r.o kde adresy najdete na našem e shopu.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.

 

Odstoupení od kupní smlouvy lze také jakýmkoliv jednoznačným prohlášením, a to klidně i e-mailem, zprávou na Messengeru nebo telefonátem. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku)

Odstoupit od kupní smlouvy nelze, pokud se jedná rozbalené zboží, které nelze z hygienických důvodů vrátit (například spodní prádlo,  jednorázové pleny, odsávačky na mléko, zboží opatřené otevírací pečetí).

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Vracené zboží prosíme vždy dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů  od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět na naše reklamační oddělení ( případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno). Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně prodávajícího.

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má Sambaby,s,r,o právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

ZBOŽÍ SI MŮŽETE VYZKOUŠET

Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít Sambaby,s.r.o s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.

Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Příklad:

Zákazník si objedná a koupí kočárek.Po krátké procházce přírodou zjistí,že kočárek nesplňuje očekávané požadavky. Nicméně kočárek byl již používán a opotřebení koleček je viditelné. Nic není ztraceno, použitím nezaniká nárok na odstoupení od smlouvy, ale spotřebitel by měl uhradit opotřebovaný materiál.

DODRŽENÍ 14DENNÍ LHŮTY

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. . Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

JAKÉ DOKUMENTY PŘILOŽIT?

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

Sepsat odstoupení spotřebitele o odstoupení od kupní smlouvy,doklad o zakoupení a zaslat na email: sambaby@sambaby.com

JAKÉ ZBOŽÍ NELZE VRÁTIT VŮBEC?

Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.

 • Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů.
 • Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.
 • Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.
 • Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno nejpozději v poslední den 14denní lhůty.
  Zboží může být po dohodě vráceno i později.
 • Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Výjimku tvoří např. audio a video nosiče.
 • Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.
 • Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.
 • Peníze vrátíme nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obdržíme vracené zboží (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno).
Vytvořeno v systému shopadmin® 2021 - 2024 | změnit nastavení cookies